กิจกรรมวันภาษาไทยแห่ง

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่ง

วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง "ปัญหาการใช้คำไทย"
Number of participants
200
Service hours
1600
Topics
Youth Programme
Youth Engagement
Personal safety
Legacy BWF
Good Governance
Global Support Assessment Tool
Communications and Scouting Profile
Partnerships
Growth