เข้าร่วมประเมินกิจกรรมนวัตกรรมธุรกิจ

เข้าร่วมประเมินกิจกรรมนวัตกรรมธุรกิจ

เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน
Number of participants
65
Service hours
390
Topics
Youth Programme
Youth Engagement
Personal safety
Legacy BWF
Good Governance
Global Support Assessment Tool
Communications and Scouting Profile
Partnerships
Growth