จิต

จิต

จิตอาสา ช่วยดูแล อาหารและ เครื่องดื่ม ในงานปฐมนิเทศ
Number of participants
300
Service hours
1800
Topics
Youth Programme
Youth Engagement
Personal safety
Legacy BWF
Good Governance
Global Support Assessment Tool
Communications and Scouting Profile
Partnerships
Growth