โครงงานนวัตกรรรม

โครงงานนวัตกรรรม

สิ่งที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยี ความคิด หรือผลิตภัณฑ์ เป็นต้น.
Number of participants
80
Service hours
640
Topics
Youth Programme
Youth Engagement
Personal safety
Legacy BWF
Good Governance
Global Support Assessment Tool
Communications and Scouting Profile
Partnerships
Growth