การอบรมลูกเสือสันติภาพ Messengers of peace

การอบรมลูกเสือสันติภาพ Messengers of peace

อบรมเพื่อจะพัฒนาหรือบริหารกิจการลูกเสือไปทางทิศทางใด
Started Ended
Number of participants
25
Service hours
75
Topics
Youth Programme
Youth Engagement
Personal safety
Legacy BWF
Good Governance
Global Support Assessment Tool
Communications and Scouting Profile
Partnerships
Growth