กิจกรรมทัศนศึกษานอกห้องเรียน
Thailand

กิจกรรมทัศนศึกษานอกห้องเรียน

กิจกรรมทัศนศึกษานอกห้องเรียน

Number of participants
120
Service hours
20
Location
Thailand
Topics
Youth Engagement
Youth Programme
SDGS