เข้าร่วมสนทนาสันติภาพ ครั้งที่ 15

เข้าร่วมสนทนาสันติภาพ ครั้งที่ 15

นำลูกเสือผู้นำสันติภาพเข้าร่วมสนทนาสันติภาพ ครั้งที่ 15  เรื่องศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ

Number of participants
100
Service hours
600
Location
Thailand
Topics
Global Support Assessment Tool
Youth Programme