JSV การช่วยเหลือผู้อื่น

JSV การช่วยเหลือผู้อื่น

ชั่วโมงลูกเสือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การเรียนการสอนเรื่อง “การช่วยเหลือผู้อื่น” การช่วยเหลือผู้อื่นโดยการปฐมพยาบาลเป็นทักษะสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ จะต้องศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างประสบการณ์ในการนำมาให้ช่วยเหลือผู้อื่นและตนเอง ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปฐมพยาบาลบาดแผลเมื่อถูกแมลงหรือสัตว์มีพิษกัดต่อย วิธีการปฐมพยาบาลเมื่อถูกแดดเผา น้ำร้อนลวก ไฟลวก ผู้ป่วยที่ประสบเหตุแก๊สรั่วและเป็นลม โดยการจำลองเหตุการณ์เพื่อให้นักเรียนได้เห็นสภาพจริงและลงมือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง...