กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน การปลูกข้าว
Thailand

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน การปลูกข้าว

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน การปลูกข้าว

Number of participants
25
Service hours
150
Location
Thailand
Topics
Youth Engagement
Youth Programme
SDGS