วันผู้นำสันติภาพ

วันผู้นำสันติภาพ

ภาพกิจกรรม “วันผู้นำสันติภาพ ประเทศไทย ประจำปี 2561 (Messengers of Peace, Thailand. 2018)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และบุคคลที่สนใจ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้นำสันติภาพ” ประจำประเทศไทย (Messengers of Peace, Thailand.) แล้ว ได้นำผลงานการกระทำความดี การบริการชุมชน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม Messengers of Peace – MoP ขององค์การลูกเสือโลก ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และประเทศไทย สู่สาธารณะ ณ โรงเรียนวัดราชาธิราช และโรงเรียนวัดพระเชตุพน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 #ลูกเสือเสนา #ลูกเสือสมุทร #ลูกเสืออากาศ #thailandscout #worldscout #cyberscout
Topics
Legacy BWF
SDGS