อบรมการใช้งานเบื้องต้นเว็ป scout.org

อบรมการใช้งานเบื้องต้นเว็ป scout.org

- ในปัจจุบันสำนักงานลูกเสือโลกได้จัดทำเว็ปไซต์อย่างเป็นทางการ scout.org เพื่อให้เยาวชนจากทั่วโลกได้เข้าไปศึกษาและได้ส่งโครงการที่ตนเองหรือกลุ่มของตนเองได้ทำเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ว่าโครงการที่ได้ทำนั้นสำเร็จและได้ผลเป็นอย่างดีเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่เข้ามาศึกษาได้นำไปเป็นแนวทางหรือแบบอย่างในการสร้างความดีต่อไป - ผู้จัดทำจึงเล็งเห็นว่าในการนี้เราจะมีการอบรมการใช้งานเบื้องต้นเว็บ scout.org เพื่อเป็นการฝึกให้เยาวชนได้หัดศึกษาการทำโครงการและรู้จักการแบ่งปันให้มากยิ่งขึ้น แลพเพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รู้จักให้ Internet ไปในทางที่ดี
Number of participants
20
Service hours
80
Topics
Youth Programme
SDGS