ประชาสัมพันธ์โครงการ Messengers of Peace

ประชาสัมพันธ์โครงการ Messengers of Peace

ประชาสัมพันธ์โครงการ Messengers of Peace โดยได้รับเกียรติจากโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรีในการเข้าไปประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ โดยมีลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ ผู้กำกับสนใจเป็นจำนวนมาก และในครั้งนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แกลูกเสือและยุวกาชาดที่เข้าร่วมโครงการ One scout one share ด้วย
Number of participants
1400
Service hours
2700
Topics
Legacy BWF
Youth Programme
SDGS